Cesja i wcześniejsza spłata leasingu

Zmiany w umowie leasingu

Jednym z najczęściej poruszanych przez Leasingobiorców tematów związanych z umową leasingu są kwestie zmiany warunków umowy, jej rozwiązania lub cesji leasingu.

Zmiana harmonogramu opłat leasingowych

Zmiana harmonogramu opłat – czynność zmiany harmonogramu opłat podlega każdorazowemu uzgodnieniu między stronami umowy i wymaga aneksu do umowy. Wyjątkiem od tej zasady jest zmiana obciążeń podatkowych, innych danin publicznych lub zmiana stawki wibor o którą opiera się finansowanie przedmiotu leasingu. Zmiana harmonogramu opłat może również nastąpić na wniosek Leasingobiorcy.

Zwrot przedmiotu leasingu

Zwrot przedmiotu leasingu – czynność faktyczna pomiędzy Leasingobiorcą a Leasingodawcą stosowana najczęściej w przypadkach: 1) terminowego zakończenia umowy leasingu i odstąpienia przez Leasingobiorcę od zamiaru jego nabycia, lub 2) windykacji wypowiedzianej umowy i wezwania do zwrotu przedmiotu w sytuacji braku regulowania czynszów leasingowych.

Cesja leasingu na inną firmę

Cesja leasingu – jest to przeniesienie praw i obowiązków Leasingobiorcy na inny podmiot przejmujący leasing. Nowy Leasingobiorca wstępuje w prawa dotychczasowej firmy. Z tytułu dokonania cesji firmy leasingowe pobierają opłatę.

Wcześniejsza spłata leasingu

Wcześniejsza spłata leasingu – możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy leasingowej przed upływem pierwotnego terminu i dokonania wcześniejszej spłaty rat leasingowych. Z tytułu wcześniejszej spłaty leasingu niektóre firmy leasingowe pobierają opląty, różnie również wygląda sposób rozliczenia dyskonta rat z tytułu ich wcześniejszej spłaty.

Dyskonto

Dyskonto – potocznie dyskontem można nazwać obecną wartość wszystkich przyszłych płatności. Jest to obliczanie wartości bieżącej kapitału na podstawie wartości kapitału końcowego. Do zdyskontowania przyszłych płatności lub oczekiwanych przyszłych zysków wymagane jest zastosowanie odpowiednich wzorów z uwzględnieniem określonej stopy procentowej.

 

KALKULATOR LEASINGOWY >>


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.


Tematyka strony: umowa leasingu, zmiana harmonogramu opłat leasingowych, wcześniejsza spłata leasingu, dyskonto, cesja leasingu, cesja umowy leasingu, zwrot przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu