Warunki Umowy Leasingu OWUL

Umowa leasingu

Umowa leasingu – Umowa leasingu w znaczeniu szerszym to komplet dokumentów składających się na Umowę, jak: wniosek leasingowy, umowa, harmonogram opłat, ogólne warunki umowy, tabela opłat dodatkowych, aneksy, upoważnienia itp.

OWUL Ogólne Warunki Umowy Leasingu

OWUL – (ogólne warunki umowy) to szczegółowe zapisy umowy leasingu (w zależności od formy zawierania umów mogą znajdować się bezpośrednio w umowie leasingowej lub częściej – w dodatkowym standardowym dokumencie) określające prawa i obowiązku strony umowy leasingu oraz ramy prawne kontraktu leasingowego. Często są wraz z Tabelą Opłat dodatkowym załącznikiem do umowy.

Znamy Ogólne Warunki Umowy Leasingu wszystkich największych firm leasingowych,OWUL:  Alior Leasing, EFL Leasing, PKO Leasing, Santander Leasing, mLeasing, Millenium Leasing, Idea Getin Leasing, Pekao Leasing, VW Leasing, ING Lease, FCA Leasing, RCI Leasing, Masterlease, Impuls Leasing, Leaseplan, Scania Finance, Siemens Finance, Toyota Leasing, Getin Fleet, Deutsche Leasing, SGEF LEasing. 25 lat doświadczenia w branży leasingu pozwala nam wybrać dla Ciebie najlepsze parametry i zapisy umowy leasingu oraz ustrzec przed błędami.


Najważniejsze terminy występujące w ogólnych warunkach umowy leasingu:

Depozyt gwarancyjny

Depozyt gwarancyjny – (kaucja gwarancyjna) – określenie to może odnosić się do 2 sytuacji związanych z umową. „Depozyt” jako określenie wpłaconej przez Leasingobiorcę Opłaty wstępnej (czynszu inicjalnego) do momentu zafakturowania tej wpłaty jako opłaty wstępnej. Drugie określenie, o odmiennym znaczeniu, mówi o depozycie gwarancyjnym jako kwocie wpłaconej na poczet przyszłej ceny Wykupu przedmiotu.

Upoważnienie do prowadzenia pojazdu

Upoważnienie do prowadzenia pojazdu – zgodnie z warunkami OWUL upoważnionym do użytkowania pojazdu jest właściciel firmy oraz upoważnione przez niego osoby pozostające w stosunku służbowym, np. pracownicy, posiadające odpowiednie wymagane uprawnienia. Większość firm leasingowych przyjmuje również, że współmałżonek właściciela firmy jednoosobowe również jest uprawniony do kierowania pojazdem bez żadnych dodatkowych zgód.

Wyrażający zgodę (współmałżonek)

Wyrażający zgodę (współmałżonek) – gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w formie jednoosobowej działalności oraz Leasingobiorca pozostaje w małżeńskiej wspólnocie majątkowej, do zaciągnięcia zobowiązania leasingowego niezbędna jest zgoda współmałżonka. Zgoda taka wyrażana jest na wniosku leasingowym.

Rejestracja pojazdu – samochodu w leasingu

Rejestracja przedmiotu leasingu – czynność faktyczna dokonywana przez firmę leasingową polegająca na rejestracji pojazdu będącego przedmiotem leasingu  w odpowiednim wydziale komunikacji. Za czynności wydania tablic i dowodu rejestracyjnego urząd pobiera stosowną opłatę którą firma leasingowa fakturuje na Leasingobiorcę.

Serwis przedmiotu leasingu (samochodu)

Serwis przedmiotu leasingu – zgodnie z warunkami leasingu, za serwis auta lub maszyny odpowiada użytkujący czyli Leasingobiorca. Nieco inaczej ma się rzecz podczas najmu długoterminowego z serwisem – wtedy serwisowanie spada na sieć serwisową danej marki samochodu ale przestrzeganie zasad i terminów serwisu jest rygorystycznie wymagane przez Leasingodawcę.

Wyjazd za granicę samochodem w leasingu

Wyjazd za granicę – zgodnie z warunkami leasingu Leasingobiorca musi posiadać zgodę na użytkowanie przedmiotu leasingu poza granicami kraju. Zgoda taka może być udzielona w różnej formie i zakresie – mailowo, pisemnie, na określony czas lub na cały okres trwania umowy.

Wykup przedmiotu leasingu

Wykup przedmiotu leasingu – procedura realizowana zgodnie z zawartą umową, w której Leasingobiorca może nabyć przedmiot po zakończeniu umowy. Zwykle wykup przedmiotu leasingu następuje na za cenę określona w umowie na dotychczasowego Leasingobiorcę. Faktura za wykup przedmiotu (przeniesienie własności) jest fakturą sprzedaży, nie można więc wliczyć tego kosztu bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu.

Opcja nabycia przedmiotu – zobowiązanie firmy leasingowej a jednocześnie prawo Leasingobiorcy do nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Zawarta jest w umowie leasingowej oraz OWUL.

Wykup samochodu po leasingu na osobę trzecią

Wykup na osobę trzecią – forma wykupu przedmiotu stosowana niekiedy po zakończeniu umowy leasingowej, gdy Leasingobiorca woli wskazać inną osobę która dokona wykupu przedmiotu. Zasadniczo wykup na osobę trzecią za cenę podaną w umowie bezpieczny jest tylko w przypadku wynajmu długoterminowego, w którym wartość wykupu odpowiada wartości rynkowej z chwili wykupu.

Tabela opłat dodatkowych w leasingu

Tabela opłat dodatkowych – dokument dodatkowy stosowany przez większość firm leasingowych określający dodatkowe opłaty leasingowe za określone czynności i zdarzenia mogące wystąpić w czasie trwania umowy leasingowej. Opłaty z tabeli opłat dodatkowych mogą być istotnym kosztem, zmieniającym całkowity koszt leasingu.

  • Opłata manipulacyjna  – opłata z grupy opłat dodatkowych stosowana przez firmy leasingowe najczęściej w przypadkach: ubezpieczenia zewnętrznego przedmiotu przez Leasingobiorcę, rozbicia ubezpieczenia na raty, cesji leasingu lub przedterminowego zakończenia.
  • Opłata administracyjna  – opłata z grupy opłat dodatkowych ujętych z Tabeli Opłat dodatkowych. Niektóre firmy leasingowe w zamian za rezygnację z Tabeli Opłat Dodatkowych stosują roczną zryczałtowaną opłatę manipulacyjną za obsługę umowy leasingu.
  • Inne opłaty leasingowe

Wypowiedzenie umowy Leasingu

Wypowiedzenie umowy – czynność prawna stosowana w przypadku złamania postanowień Umowy leasingu do której dochodzi najczęściej wskutek nie regulowania czynszów leasingowych przez leasingobiorcę. Wypowiedzenie umowy pociąga za sobą wezwanie do zwrotu przedmiotu leasingu oraz uregulowanie należności leasingowych. Szczegółowe regulacja dotyczące wypowiedzenia umowy zawierają OWUL.

 

 

KALKULATOR LEASINGOWY >>

 


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.


Tematyka strony: umowa leasingu, ogólne warunki leasingu, owul leasing, rejestracja samochodu w leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, wykup samochodu po leasingu, leasing wykup na osobę prywatną, leasing tabela opłat dodatkowych, ogólne warunki umowy leasingu.