Oprocentowanie leasingu operacyjnego

Jakie jest oprocentowanie leasingu operacyjnego – to najczęściej zadawane przez Klientów pytanie podczas analizy oferty leasingowej. Oprocentowanie umowy leasingowej można ująć w różny sposób i przedstawić na przykład jako sumę wszystkich rat leasingu, z wykupem lub bez wykupu. Można też przedstawić je jako liczbę odpowiadającą stopie procentowej przyjętej do obliczenia oferty leasingowej. Tutaj jednak skupimy się na parametrach do wyliczenia leasingu, czyli jak kalkuluje się ofertę.

Składniki oprocentowania leasingu

Podejmując się kalkulacji oferty leasingowej i harmonogramu opłat leasingowych należy wprowadzić parametry finansowe takie jak:
  • wartość początkowa przedmiotu finansowania
  • wkład własny klienta czyli udział własny lub opłata wstępna
  • okres leasingu czyli okres w jakim mają być rozłożone raty
  • stopa procentowa przyjęta do wyliczenia oferty
Stopa procentowa przyjęta do wyliczenia oferty składa się zwykle z dwu składników: stopy bazowej (najczęściej jest to wibor lub libor, euribor) oraz marży. Na marżę składa się zwykle marża banku finansującego, pożyczającego pieniądz oraz marża firmy leasingowej za udzielenie i obsługę leasingu wraz z zyskiem firmy leasingowej. Łączna ich suma składa się na stopę procentową przyjęto do kalkulacji leasingowej. O ile stopa wibor jest jawna i ujawniana w umowie leasingowej, to marża banku/firmy leasingowej są ich wewnętrznymi parametrami.

Wzór na oprocentowanie leasingu

Założyliśmy, że każda miesięczna rata leasingowa będzie w takiej samej wysokości. Przy takim ujęciu wzór na obliczenie oprocentowania leasingu będzie wyglądał w ten sposób: [{(Z*((1+Z)^N))-((K*Z)/C)} / {((1+Z)^N)-1}] – (P/C) = 0 gdzie: gdzie: Z – miesięczne oprocentowanie raty leasingowej N – liczba miesięcznych rat leasingu K – wartość  wykupu przedmiotu po leasingu C – zadłużenie (wartość przedmiotu leasingu pomniejszona o opłaty początkowe)

Oprocentowanie leasingu

Przedstawiony powyżej wzór na oprocentowanie leasingu jest tzw. wzorem czystym – jednak w praktyce jest on zaburzany poprzez stosowanie przez firmy leasingowe innych zmiennych. Są to takie parametry jak:
  • różna marża w odniesieniu do różnego rodzaju oraz wieku przedmiotów leasingu
  • marża odmienna w zależności od wartości przedmiotu
  • zróżnicowanie marży w odniesieniu do segmentu klientów
  • stosowanie innego oprocentowania przy łącznej sprzedaży produktów dodatkowych, takich jak: ubezpieczenie komunikacyjne, GAP, na życie oraz inne
  • stosowanie tzw. prowizji

Stopa wibor i stopy procentowe NBP w leasingu

Stopa Wibor – jest to to koszt, po jakim banki mogą pożyczać pieniądze między sobą,  jest to więc wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym.  Stopa WIBOR jest obliczana na podstawie deklaracji złożonych przez grupy banków. Na rynku obliczana jest średnie oprocentowanie w skali roku, po kursie jakim banki są skłonne pożyczyć pieniądze innym bankom. Duży wpływ na wysokość stawki WIBOR mają  decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczące wysokości stóp procentowych – czyli stopy po jakich banki mogą pożyczać z kolei pieniądze z Banku Centralnego. Określając ich wysokość Narodowy Bank Polski wpływa na wysokość stóp procentowych rynku międzybankowego, a tym samym na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych. Firmy leasingowe opierają swoje oferty złotówkowe na 2 stawkach : wibor 1 miesięczny lub wibor 3 miesięczny. Prawidłowe podstawienie parametrów i danych wejściowych oraz wiedza o stosowanej marży leasingowej pozwoli za pomocą tego wzoru obliczyć oprocentowanie i ofertę leasingu. Jeśli chcesz – możesz skorzystać z naszego kalkulatora leasingowego a następnie wysłać do nas zapytania o aktualną ofertę leasingową najlepszych firm leasingowych.

Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.