NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY, KTÓRE WPROWADZA „NOWY ŁAD” 

DRUGI PRÓG PODATKOWY POWYŻEJ 120 000 ZŁ

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022r. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, płacący podatek wg. skali podatkowej, opłacali do tej pory podatek dochodowy w wysokości 17% od dochodu do kwoty 85.528 zł, a powyżej tej kwoty już 32% podatku. Po zmianie w Nowym Ładzie, ww. podatnicy zapłacą 32% podatku od dochodu powyżej 120.000 zł.

KWOTA WOLNA OD PODATKU NA POZIOMIE 30 000 zł

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022r. Kwota wolna od podatku zarezerwowana jest wyłącznie dla podatników opłacających podatki według skali podatkowej. Skorzystać z niej nie mogą osoby, które rozliczają się na podatku liniowym, czy też według przychodów ewidencjonowanych, tj. ryczałtu.

ZMIANA LIMITU OBROTU GOTÓWKOWEGO DO 8 000 ZŁ

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022r. W transakcjach między przedsiębiorcami zostaje zmniejszony limit płatności za faktury z 15 000 zł na 8 000 zł. Oznacza to, że faktury kosztowe powyżej 8 000 zł musimy zapłacić przelewem. W przeciwnym wypadku nie będą one mogły stanowić kosztu prowadzonej działalności. Nowy Ład wprowadza obowiązek zapewnienia płatności przy użyciu instrumentu płatniczego (np. terminal płatniczy) u każdego przedsiębiorcy, w każdym miejscu prowadzenia działalności, gdy ten obowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży z pośrednictwem kasy fiskalnej.

LIKWIDACJA MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ OD PODATKU DOCHODOWEGO I ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI SKŁADEK ZUS

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022r. Zmienią się zasady obliczania składki zdrowotnej. Do tej pory była ona stała, a od nowego roku będzie wyliczana od dochodu. Natomiast składki społeczne jak co roku zostaną podane do wiadomości na stronie ZUS pod koniec stycznia 2022r. Obliczonej składki zdrowotnej nie będzie już można odjąć od podatku, jak było do tej pory. Nowy termin opłacania składek ZUS: do 20. dnia miesiąca następnego.

SKŁADKA ZDROWOTNA W RYCZAŁCIE 2022

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022r. W tym przypadku mamy 3 progi:
  • • Przychody do 60.000 zł rocznie – 9% * 60% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 316 zł)
  • • Przychody do 300.000 zł rocznie – 9% * 100% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 526,67 zł)
  • • Powyżej 300.000 zł rocznie – 9% * 180% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 948,00 zł)
Przeciętne wynagrodzenie, którego będziemy używać do wyliczenia składki, to te ogłoszone w IV kwartale roku poprzedniego. Będzie też roczna korekta w zakresie dopłaty/nadpłaty jeżeli suma należnych wpłat za rok będzie mniejsza/większa od wpłaconych za poszczególne miesiące składek.

SKŁADKA ZDROWOTNA DLA PODATNIKÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ LINIOWO W 2022

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022r. Składka zdrowotna dla osób na podatku liniowym będzie wynosiła 4,9% od dochodu (ale nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia).

SKŁADKA ZDROWOTNA NA ZASADACH OGÓLNYCH I ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ W 2022

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022r. Składka zdrowotna dla osób na skali podatkowej będzie wynosiła 9% od dochodu. Ulga dla klasy średniej przysługuje tylko dwóm kategoriom uzyskiwanych przychodów – Umowa o pracę oraz działalność gospodarcza (oczywiście na skali podatkowej). W tym przypadku również obowiązują następujące progi kwotowe:
  • Do kwoty przychodu 68.411,99 zł – ulga nie przysługuje!
  • Od kwoty przychodu 68.412 zł do kwoty 102.588 zł – ulgę obliczamy w taki sposób – [przychód x 6,68% – 4566 zł] / 0,17
  • Od kwoty przychodu 102.588,01 zł do kwoty 133.692 zł – ulgę obliczamy w taki sposób [przychód x (- 7,35%) + 9829 zł] / 0,17
  • Powyżej kwoty 133.692,01 zł – ulga nie przysługuje!

ZASADY WYKUPU SAMOCHODÓW I URZĄDZEŃ Z LEASINGU PO ZMIANACH W 2022

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022r. Ustawodawca wprowadza przepis mówiący o tym, że w momencie wykupu pojazdu z leasingu na cele prywatne, a następnie sprzedaży przed upływem 6 lat! (a nie jak do tej pory 6 miesięcy) mamy obowiązek wykazać w działalności przychód oraz odprowadzić VAT. Wówczas powiększony przychód z tyt. sprzedaży przedmiotu leasingu będzie również przychodem liczącym się do zapłaty składki zdrowotnej za miesiąc, w którym go sprzedamy. Uwaga!!! Wykup do 31.12.2021 i sprzedaż po 6 miesiącach nie będzie stanowiła przychodu z działalności gospodarczej (przepisy przejściowe).

LIKWIDACJA/OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z KARTY PODATKOWEJ OD 2022 ROKU

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022r. Skorzystać z Karty Podatkowej w 2022 roku będą mogli tylko Ci podatnicy, którzy na dzień 31.12.2021 rozliczali się w formie Karty Podatkowej. Podatnicy którzy zaprzestaną rozliczania się w formie Karty Podatkowej w przyszłości, nie będą mogli już do niej wrócić. Karty Podatkowej w 2022 nie będą mogli stosować także lekarze zatrudnieni na tzw. kontraktach.

OBNIŻKA STAWEK RYCZAŁTU DLA NIEKTÓRYCH BRANŻ W 2022

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022r. W 2022 roku Lekarze, inżynierowie i architekci będą mogli rozliczać się z fiskusem na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowując swoje przychody stawką 14%, a informatycy będą mogli opłacać podatek w tej samej formie stosując stawkę 12%.

ULGA NA ZAKUP TERMINALA PŁATNICZEGO

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022r. i 01.07.2022r. Wprowadzano dwa obowiązki: zapewnienie klientom możliwości zapłaty w sposób bezgotówkowy oraz połączenie kasy rejestrującej i terminala. Wymogi te należy rozpatrywać oddzielnie. Zapewnienie terminala – od 1 stycznia 2022 r. Połączenie terminala z kasą (dla posiadaczy kas online) – od 1 lipca 2022 r. (za brak dopełnienia tego obowiązku kara 5 000 zł). Przedsiębiorcy będzie przysługiwać ulga na zakup terminala płatniczego w wysokości:
  • do 2 500 zł dla przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej
  • do 1 000 zł dla pozostałych

OBOWIĄZEK PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWYCH PRZY UŻYCIU KOMPUTERA I WYSYŁANIE JPK DO URZĘDU SKARBOWEGO

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2023r. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Księgi Handlowe, uproszczone ewidencje, ewidencja przychodów ryczałtowców oraz ewidencję środków trwałych będą musiały być prowadzone komputerowo i wysyłane do urzędu skarbowego w postaci plików JPK.

ZMIANY W WYNAJMIE I BRAK MOŻLIWOŚCI AMORTYZACJI WYNAJMOWANYCH BUDYNKÓW I LOKALI

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022r. i 01.01.2023r. Przepisy przejściowe mówią, że podatnicy osiągający przychody z tytułu najmu przed 1 stycznia 2022 mogą w kolejnych latach stosować zasady opodatkowania obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021. Jednak z końcem roku 2022 zniknie możliwość zaliczenia w koszty amortyzacji budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., jeżeli są podnajmowane. Od 2023 r. przychody osiągane z wynajmu, dzierżawy lub poddzierżawy składników majątkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą (czyli tzw. najem prywatny) będą musiały być opodatkowane ryczałtem.

Leasing Nowy Ład

Zawartość strony: leasing kalkulator nowy ład 2022, kalkulator leasingowy nowy ład 2022, podatki w leasingu od 2022 roku, leasing w 2022 roku podatki, leasing w nowym ładzie podatkowym, nowy ład leasing samochodów.

KALKULATOR LEASINGOWY >>