Kalkulator leasingu 2024 Roczna Opłata Administracyjna

Roczna opłata administracyjna to jeden z ciekawszych tematów leasingowych w ostatnim okresie. Oblicz leasing z roczną opłatą administracyjną za pomocą naszego kalkulatora leasingu 2024.

Niektórzy leasingodawcy reklamują się, chwaląc że wykonują dla Klienta wiele czynności za darmo, w ramach rocznej opłaty administracyjnej.  Przyjrzeliśmy się, jak wygląda prawda.

Roczna opłata administracyjna  w Pekao Leasing – 150 zł

Zryczałtowana opłata roczna obejmująca czynności wymienione poniżej dla umów leasingu  których przedmiotami są pojazdy o DMC nieprzekraczającej 3,5t  – dla przedsiębiorców (nie dotyczy przedsiębiorców mających status konsumenta).

 1. 1. Dodatkowe czynności w wydziale komunikacji
  2. Wydanie zgody na dokonanie zmian w pojeździe
  3. Zmiana terminu płatności rat wynagrodzenia na wniosek Korzystającego
  4. Zmiana w harmonogramie opłat na wniosek Korzystającego (w tym przedterminowe zakończenie umowy)
  5. Przygotowanie symulacji/propozycji zmian harmonogramu opłat leasingowych (nie dotyczy 1-wszej oferty)
  6. Rozpatrzenie wniosku: o zmianę Korzystającego, zmianę harmonogramu opłat, zmianę waluty umowy, wcześniejszego zakończenia Umowy Leasingu i
  inne (opłata ma zastosowanie w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania aneksu)
  7. Zmiana nazwy i/lub siedziby Korzystającego na wniosek Korzystającego
  8. Inne zmiany na wniosek Korzystającego
  9. Wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania poza asystą szkodową PEKAO LEASING
  10. Cesja praw do odszkodowania uzupełniającego od ubezpieczyciela po szkodzie komunikacyjnej na wskazaną przez Korzystającego osobę trzecią.
  IV INNE CZYNNOŚCI
  11. Wydanie opinii dot. realizacji Umów Leasingu na wniosek Korzystającego
  12. Wydanie upoważnienia do podnajmu Przedmiotu Leasingu osobie trzeciej
  13. Zgoda Finansującego na wyjazd Przedmiotu Leasingu za granicę
  14. Przygotowanie na wniosek Korzystającego duplikatów dokumentów lub potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem
  15. Wydanie na wniosek Korzystającego zaświadczeń, oświadczeń, upoważnień, itp

Roczna opłata administracyjna w Alior Leasing – 195 zł

Roczna opłata administracyjna zawarta jest w Tabeli Opłat w  OWUL. W przypadku leasingu maszyn występuje dodatkowa Tabela Opłat.

 1. pierwsza rejestrację pojazdu,
 2. wykonanie przelewu w walucie obcej,
 3. sprawdzenie przedmiotu w CRZ,
 4. zmiana formy prawnej LB,
 5. wdanie zgody na dodatkowe czynności w wydziale komunikacji,
 6. wymiana przedmiotu w ramach gwarancji/rękojmi
 7. wystawienia opinii o Kliencie,
 8. wydanie zgody na doposażenie pojazdu,
 9. wydanie kopii dok. poświadczonych za zgodność,
 10. zmiana zabezpieczenia,
 11. wydanie upoważnienia do użytkowania,
 12. dostęp do strefy Klienta (portal obsługi, e-faktury)
 13. zmiana danych teleadresowych LB,
 14. wystawienie umowy przelewu wierzytelności ze szkód.

Roczna opłata administracyjna w EFL Leasing – 200 zł

Obsługa umowy leasingu

 1. Zmiana leasingobiorcy
 2. Zmiana statusu prawnego Leasingobiorcy (w tym zmiana wspólników)
 3. Zmiana terminu płatności opłat leasingowych
 4. Wcześniejsze zakończenie umowy
 5. Prolongata płatności jednej opłaty leasingowej
 6. Przedłużenie umowy od depozytu
 7. Zmiana harmonogramu płatności
 8. Zmiana wysokości opłat leasingowych dokonana przez klienta przez Portal Klienta
 9. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie zgody na oddanie PL do używania osobie trzeciej
 10. Doposażenie (gdy wymagane jest przygotowanie aneksu do umowy)
 11. Rozpatrzenie wniosku (opłata pobierana, gdy nie dojdzie do zmiany w umowie)
 12. Opinia o Kliencie
 13. Upoważnienie do wyjazdu za granicę
 14. Przygotowanie zestawienia dla klienta zgodnie ze zleceniem
 15. Duplikat dokumentu
 16. Udzielenie pisemnej informacji o użytkowniku pojazdu
 17. Kontynuacja umowy po szkodzie całkowitej

Zmiany, które dotyczą pojazdu

 1. Opłata za czynności rejestracyjne
 2. Wymiana tablic rejestracyjnych
 3. Wymiana dowodu rejestracyjnego (bez wymiany czasowego dowodu rej. na stały)
 4. Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
 5. Wpis instalacji gazowej
 6. Wpis haka holowniczego
 7. Wydanie znaku legalizacyjnego dla pojazdu
 8. Wpis normy EURO (dotyczy pojazdów, które w Karcie Pojazdu nie miały wpisanej normy EURO) / Wpis VAT do dowodu rejestracyjnego
 9. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę
 10. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu
 11. Wydanie skierowania na wyrobienie tabliczki znamionowej
 12. Wydanie potwierdzonej za zgodność kserokopii DR zatrzymanego przez Policję
 13. Wpis „L” Nauka Jazdy do dowodu rejestracyjnego
 14. Wpis „TAXI do dowodu rejestracyjnego

Inne

 1. Portal KlientEFL (abonament miesięczny)
 2. Wydanie Karty Paliwowej
 3. Odblokowanie Karty Paliwowej w związku ze wznowieniem po jej wypowiedzeniu
 4. Obsługa mandatów
 5. Zmiana nazwy lub adresu
 6. Zmiana lub zdjęcie zabezpieczenia w umowie
 7. Inne zmiany w dowodzie rejestracyjnym

Poza abonamentem:

 1. Miesięczna opłata za fakturę lub dokumentu księgowego w formie papierowej
 2. Za czynności Leasingodawcy, gdy Leasingobiorca nie wywiązuje się z umowy
 3. Za zmiany dotyczące pojazdu (rejestracja, inne czynności w Wydziale Komunikacji)
 4. Czynności związane z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu

Roczna opłata administracyjna w BNP Paribas Leasing – 200 zł

W razie skorzystania z usługi Opłaty Ryczałtowej, Korzystający nie będzie zobowiązany do uiszczania następujących opłat z Tabeli Opłat i Prowizji (TOIP):

 • Aneks do Umowy obejmujący zmianę Umowy wnioskowaną przez Korzystającego lub dokonywaną na jego rzecz
 • Wystawienie duplikatu polisy lub duplikatu faktury lub kopii dokumentów Umowy lub potwierdzenie dokumentów Umowy za zgodność z oryginałem
 • Wydanie opinii na prośbę Korzystającego
 • Zmiana zabezpieczenia Umowy
 • Zgoda Finansującego na oddanie przedmiotu leasingu do używania osobie trzeciej
 • Zgoda Finansującego na oddanie przedmiotu leasingu do używania osobie trzeciej, będącej członkiem rodziny
 • Rozpatrzenie wniosku o przeniesienie przez Korzystającego praw i obowiązków z Umowy
 • Przygotowanie symulacji kosztów przedterminowego zakończenia Umowy
 • Przygotowanie raportu, zestawienia, oświadczenia dla Korzystającego, zgodnie ze zleceniem
 • Udzielenie informacji na wniosek organów ścigania lub organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia lub przestępstwa, opłata za czynności związane z obsługą mandatu
 • Przygotowanie symulacji zmiany harmonogramu Umowy
 • Wystawienie upoważnienia do wypłaty odszkodowania przy szkodzie częściowej
 • Opłata za zakończenie umowy

Niektóre firmy leasingowe producentów wprowadziły ryczałt za pewien zestaw czynności obsługowych. Wg naszej wiedzy nigdzie jednak nie jest tak, że roczna opłata administracyjna pokrywa wszystkie czynności i koszty związane z leasingiem. Sprawdź ofertę leasingu na naszym kalkulatorze leasingowym.