Regulamin

Aby skontaktować się z Tobą , przygotować i przesłać przygotowaną ofertę, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, zgodnie z ust. z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Wysłanie formularza z zapytaniem jest równoznaczne udzieleniu zgody. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia lub usunięcia.
Treść zgody na przetwarzanie danych:  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez właściciela serwisu obliczleasing.pl (Avanti Capital) w celu sporządzenia oferty oraz i w celach marketingowych. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych produktów lub usług oferowanych przez serwis i partnerów leasingowych serwisu,w tym celu przekazuję adres email oraz nr telefonu.

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników przez Avanti Capital  za pomocą serwisu internetowego.
 2. Regulamin ten obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 1 stycznia 2010 roku.
 3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Poprzez fakt korzystania z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Avanti Capital, jako właściciel serwisu, zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne powody uważa się w szczególności: zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmianę założeń funkcjonowania serwisu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie.
 6. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu przez Użytkownika stanowi podstawę do zablokowania oferowanych usług.

2. Warunki korzystania z serwisu

 1. Avanti niniejszym informuje, że nie jest stroną umów sprzedaży czy umów leasingu zawieranych przy pomocy serwisu a jedynie przy pomocy Serwisu prezentuje oferty Dostawców i Leasingodawców. Avanti nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania Umów przez Użytkownika, Dostawcę czy Leasingodawcę. Avanti Capital nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat z tytułu zawarcia umowy z Dostawcą lub Leasingodawcą. Prezentowane w Serwisie oferty Dostawców i Leasingodawców nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 i nn. KC a warunki umowy sprzedaży czy leasingu mogą różnić się od zaprezentowanych w Serwisie.
 2. Do korzystania z serwisu konieczne jest urządzenie łączące się z siecią Internet posiadające zainstalowaną przeglądarkę internetową posiadającą uruchomione następujące usługi: https, cookies, Java, flash.

3. Kalkulacja Leasingu

Szacunkowa kalkulacja średniego kosztu leasingu na podstawie oferty rynkowej Leasingodawców. Po podaniu poniższych danych, Użytkownik otrzymuje szacunkową kalkulację. Dane wymagane to:

 • przedmiot leasingu
 • nazwa/marka/typ przedmiotu leasingu
 • rocznik
 • wartość netto
 • waluta oferty
 • opłata wstępna
 • liczba rat

Przesłanie jednej lub więcej kalkulacji nie jest podstawą do żadnych roszczeń wobec operatora serwisu lub poszczególnych Leasingodawców. Nie stanowi tez oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wynik kalkulacji i przedstawiona propozycja jest suwerenną decyzją operatora serwisu lub poszczególnych Leasingodawców.

4. Newsletter

   1. Użytkownik może korzystać z newslettera serwisu
   2. Korzystanie z newslettera jest możliwe po podaniu w serwisie e-maila, na który będzie wysyłany newsletter i po akceptacji Regulaminu.
   3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swój adres e-mail z bazy newslettera poprzez adres email/link podany w newsletterze lub kontaktując się bezpośrednio z serwisem internetowym.

5. Ochrona prywatności

   1. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie wprowadzonych przez niego do serwisu  danych osobowych w celu korzystania przez Użytkownika z usług serwisu, w szczególności:
    a. Obsługi Użytkownika;
    b. Komunikacji z Użytkownikiem;
    c. Wysyłania Użytkownikowi komunikatów, zarówno w formie e-mail, jak i sms;
    d. Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej od Avanti Capital, podmiotów współpracujących z Avanti Capital oraz innych serwisów internetowych Avanti;
    e. Skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez Call Center;
    f. W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Avanti.
    g. Tworzenia przez Avanti Capital bazy danych Użytkowników;
    h. W innych celach określonych w Regulaminie
   2. Użytkownik ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i ich poprawiania. Podanie nieprawdziwych danych osobowych skutkować może blokadą Konta.
   3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest firma Avanti Capital o nr NIP 7571114060
   4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu Avanti .
   5. Avanti Capital przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Avanti  z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Avanti zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
   6. W zakresie w jakim jest to niezbędne dla zachowania funkcjonalności serwisu Avanti może przekazywać dane osobowe Dostawcom i Leasingodawcom zobowiązując ich równocześnie do ochrony danych osobowych Użytkowników w zakresie nie węższym niż to opisane w Regulaminie.
   7. Użytkownik wysyłając Formularz kontaktu wyraża zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Avanti  oraz przyjmuje do wiadomości, że treść rozmowy telefonicznej może być nagrywana w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług świadczonych przez Avanti .

6 Odpowiedzialność i postępowanie reklamacyjne

   1. Avanti Capital dokłada należytej staranności by serwis pl działał w sposób prawidłowy i ciągły.
   2. W razie wyrządzenia Użytkownikowi szkody przez nieprawidłowe działanie serwisu  Avanti odpowiada jedynie w zakresie udokumentowanych szkód rzeczywistych wyrządzonych z winy umyślnej Avanti .

7. Postępowanie końcowe

  1. Do wszystkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Wszelkie spory pomiędzy stronami, w sytuacji w której Użytkownik nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Avanti Capital zarejestrowaną pod nr NIP: 7571114060.