Leasing

Podatkowe koszty uzyskania przychodu w leasingu

Na koszty podatkowe w firmie składają się koszty uzyskania przychodu oraz amortyzacji środków trwałych. Im więcej „kosztów” podatkowych, tym bardziej zmniejszamy podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym. Wynikiem tego będzie mniejszy podatek dochodowy do zapłaty. Jednym z najprostszych, dostępnych dla każdego przedsiębiorcy sposobów na tworzenie kosztów jest korzystanie z leasingu, jako firmy finansowania. Koszty podatkowe w […]

Ubezpieczenie samochodu i GAP w leasingu

Ubezpieczenie samochodu w leasingu można podzielić na 3 grupy: ubezpieczenie komunikacyjne , ubezpieczenie spłaty leasingu oraz ubezpieczenie na życie leasingobiorcy. Ubezpiecznie firmy leasingowej lub ubezpieczenie zewnętrzne Ubezpieczyciel – towarzystwo ubezpieczeń zapewniające ochronę ubezpieczeniową przedmiotu (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne) lub umowy (ubezpieczenia finansowe gap i ochrona prawna) Oferta ubezpieczenia przedmiotu leasingu Oferta ubezpieczenia przedmiotu leasingu – […]

Warunki Umowy Leasingu OWUL

Umowa leasingu Umowa leasingu – Umowa leasingu w znaczeniu szerszym to komplet dokumentów składających się na Umowę, jak: wniosek leasingowy, umowa, harmonogram opłat, ogólne warunki umowy, tabela opłat dodatkowych, aneksy, upoważnienia itp. OWUL Ogólne Warunki Umowy Leasingu OWUL – (ogólne warunki umowy) to szczegółowe zapisy umowy leasingu (w zależności od formy zawierania umów mogą znajdować […]

Strony umowy leasingu

Finansujący – (Leasingodawca) Finansujący – (Leasingodawca) to podmiot będący przedsiębiorstwem którego przedmiotem działalności jest oddanie w użytkowanie środków trwałych. Strona która kupuje lub posiada już przedmiot i oddaje go w użytkowanie Leasingobiorcy w zamian za określone czynsze leasingowe. W Polsce zdecydowana większość Leasingodawców to firmy leasingowe należące do banków, choć nie musi to być regułą. […]

Rodzaje leasingu

Leasing – co to jest. Rodzaje leasingu. Leasing – umowny stosunek cywilnoprawny, umowa na mocy której Leasingodawca oddaje do używania Leasingobiorcy określony przedmiot i w zamian pobiera za to czynsz leasingowy. Na gruncie polskiego prawa podatkowego wyróżniamy leasing operacyjny i leasing finansowy. Po zakończeniu umowy leasingu Leasingobiorca ma prawo do zakupu przedmiotu leasingu za określoną […]